Tính năng

[ TÍNH NĂNG ] PHỤ BẢN ĐỘI

16/04/2019

Bao gồm 3 phụ bản

1. PB Thiên cơ thí luyện


Được đánh 3 lần mỗi ngày, có thể đi theo chế độ Đội, Tự ghép hoặc đi Một người, nhận được trang bị 2 sao (các thành viên đều có, không cần giành thưởng rơi), 2000 điểm Hiệp nghĩa/ 1 lần (hết số lần có thể hỗ trợ để nhận thêm điểm Hiệp nghĩa) 

2. PB Di Vũ Mật Thất
 

Được đánh 2 lần mỗi ngày, có thể đi theo chế độ Đội, Tự ghép hoặc đi Một người, nhận được Đan lịch luyện  - trung, Đan lĩnh ngộ tuyệt học, 1000 điểm Hiệp nghĩa/ 1 lần

3. PB Chú linh bảo tháp


Được đánh 2 lần mỗi ngày, có thể đi theo chế độ Đội, Tự ghép hoặc đi Một người (dựa vào số lần đạt 3 sao của cả đội để chọn số tầng), nhận được vật liệu chú linh, hết số lần đi trợ chiến nhận được 2000 điểm Hiệp nghĩa/ 1 lần.